วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

กิจกรรม งานประสาทปริญญาบัตรปี ๒๕๖๐ กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่เป็นตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์ในการจัดซุ้ม และร่วมพิธีที่วังน้อย กราบขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้ง ณ วิทยาลัยสงฆ์ ทำให้ภารกิจทุกด้านเรียบร้อยตามภารกิจ ทุกท่านคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษคะ กราบขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานของมหาจุฬาฯ ที่ให้การดูแล และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และร่วมงานที่วังน้อย กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง

กิจกรรม งานประสาทปริญญาบัตรปี ๒๕๖๐ กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่เป็นตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์ในการจัดซุ้ม และร่วมพิธีที่วังน้อย กราบขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้ง ณ วิทยาลัยสงฆ์ ทำให้ภารกิจทุกด้านเรียบร้อยตามภารกิจ ทุกท่านคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษคะ กราบขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานของมหาจุฬาฯ ที่ให้การดูแล และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และร่วมงานที่วังน้อย กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง  , บัณฑิตการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ท่านคือความภาคภูมิใจของเราคะ
#ดูแลท่านคืองานของเรา #ครอบครัวการจัดการเชิงพุทธ