วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.ฐานิดา มั่นคง ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ให้เป็นผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU CONGRESS II.”คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand. 4.0. ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐  ดร.ฐานิดา มั่นคง ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ให้เป็นผู้แทนวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU CONGRESS II.”คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand. 4.0. ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย