วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

มคอ.๓ ปี๑ เทอม๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ. ๓ คณิตศาสตร์เบื้องต้น 184 KB 37
pdf ๒ มคอ.๓ พระไตรปิฎกศึกษา 218 KB 44
pdf ๓ มคอ.๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 178 KB 39
pdf ๔ มคอ.๓ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 218 KB 22
pdf ๕ มคอ.๓ ประวัติพระพุทธศาสนา 303 KB 47
pdf ๖ มคอ.๓ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 232 KB 23
pdf ๗ มคอ. ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 278 KB 38
pdf ๘ มคอ.๓ วัฒนธรรมไทย 187 KB 26
pdf ๙ มคอ.๓ บาลีเสริม ๑ 203 KB 27
pdf ๑๐ มคอ.๓ บาลีเสริม ๒ 199 KB 29
pdf ๑๑ มคอ.๓ บาลีเสริม ๓ 191 KB 23
pdf ๑๒ มคอ-๓-บาลีเสริม-๕ 266 KB 23
pdf ๑๓ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 352 KB 31
pdf ๑๔ มคอ.๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 399 KB 27
pdf ๑๕ มคอ.๓ ภาษาอังกฤษชั้นสูง 249 KB 23
pdf ๑๖ มคอ.๓ ปรัชญาเบื้องต้น 220 KB 23
pdf ๑๗ มคอ.๓-การเมืองกับการปกครองไทย 449 KB 22
pdf ๑๘ มคอ.๓ ศาสนาทั่วไป 264 KB 23
pdf ๑๙ มคอ-๓-บาลีเสริม- ๔ 265 KB 20
pdf ๒๐ มคอ.๓ พระวินัยปิฎก 241 KB 118
pdf ๒๑ มคอ.๓ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 249 KB 21
pdf ๒๒ มคอ.๓ พระสุตตันตปิฎก 291 KB 84
pdf ๒๓ มคอ-๓-บาลีเสริม-๖ 261 KB 25