วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด

มคอ.๓ ปี๑ เทอม๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ. ๓ คณิตศาสตร์เบื้องต้น 184 KB 31
pdf ๒ มคอ.๓ พระไตรปิฎกศึกษา 218 KB 40
pdf ๓ มคอ.๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 178 KB 34
pdf ๔ มคอ.๓ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 218 KB 17
pdf ๕ มคอ.๓ ประวัติพระพุทธศาสนา 303 KB 42
pdf ๖ มคอ.๓ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 232 KB 19
pdf ๗ มคอ. ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 278 KB 33
pdf ๘ มคอ.๓ วัฒนธรรมไทย 187 KB 24
pdf ๙ มคอ.๓ บาลีเสริม ๑ 203 KB 24
pdf ๑๐ มคอ.๓ บาลีเสริม ๒ 199 KB 24
pdf ๑๑ มคอ.๓ บาลีเสริม ๓ 191 KB 20
pdf ๑๒ มคอ-๓-บาลีเสริม-๕ 266 KB 19
pdf ๑๓ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 352 KB 29
pdf ๑๔ มคอ.๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 399 KB 23
pdf ๑๕ มคอ.๓ ภาษาอังกฤษชั้นสูง 249 KB 19
pdf ๑๖ มคอ.๓ ปรัชญาเบื้องต้น 220 KB 18
pdf ๑๗ มคอ.๓-การเมืองกับการปกครองไทย 449 KB 18
pdf ๑๘ มคอ.๓ ศาสนาทั่วไป 264 KB 21
pdf ๑๙ มคอ-๓-บาลีเสริม- ๔ 265 KB 18
pdf ๒๐ มคอ.๓ พระวินัยปิฎก 241 KB 72
pdf ๒๑ มคอ.๓ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 249 KB 18
pdf ๒๒ มคอ.๓ พระสุตตันตปิฎก 291 KB 77
pdf ๒๓ มคอ-๓-บาลีเสริม-๖ 261 KB 22