สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๑.๑.๑-๑ คำสั่งจ้างอาจารย์ประจำหลักสุตร ( อธิการบดีลงนาม)
๑.๑.๑-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ที่ลงนามโดยผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นครั้งๆ หรือ หลักฐานแสดงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญาจ้าง
๑.๑.๑-๓  สัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร (ผู้ช่วยอธิการบดีลงนาม)
๑.๑.๑-๔  คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑.๑.๑-๕ ตารางสอนที่อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๑.๑-๖ สลิปเงินเดือน
๑.๑.๑-๗ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร( เอกสาร สมอ.๐๘ )
๑.๑.๑-๘ แฟ้มประวัติอาจารย์
๑.๑.๑-๙ ตารางบรรยายภาคเรียนที่ ๑-๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๒.๑-๑ รายงานผลการแบบประเมินความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๑-๒ แบบประเมินความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๑- สารสนเทศบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒.๑-๔ สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙
๒.๒-๑ สารสนเทศข้อมูลนิสิต ฝ่ายทะเบียน และวัดผล
๒.๒-๒ รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
๒.๒-๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
๒.๒-๔ รายงานผลแบบสำรวจการปฎิบัติหน้าที่สนองคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต
๒.๒-๕ แบบประเมินสำรวจการปฎิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๓.๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓.๑-๒ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนะแนวศึกษาต่อปี๒๕๕๙
๓.๑.๓ สถิตินิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๓.๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
๓.๑.๕ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๑.๖ แผ่นพับรับสมัครนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๑.๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๑.๘ ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ต่อปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๑.๙ สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๑.๑๐ รายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๒๕๕๙
๓.๑.๑๑ รายงานแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนิสิต และกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๓.๑.๑๒ รายงานแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนิสิตเข้าศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๓.๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี ๒๕๕๙
๓.๒-๒ รายงานการประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๙
๓.๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙
๓.๒.๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการจัดการฯ
๓.๒.๕ คู่มือนิสิตประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
๓.๒.๖ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙
๓.๒.๗ รายงานผลการดำเนินงาน ปี๒๕๕๙
๓.๒.๘ รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต
๓.๓-๑ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรฯ
๓.๓-๒ รายงานความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรฯ
๓.๓-๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อหลักสูตรฯ
๓.๓-๔ รายงานความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อหลักสูตรฯ
๓.๓-๕ สารสนเทศนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๔.๑-๑ รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๒๕๕๙
๔.๑-๒ ประกาศสอบคัดเลือกบุคลากร
๔.๑.๓ คำสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาลัย
๔.๑.๔ แผนพัฒนาบุคลากรสาขาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๑.๕ แผนบริหารบุคลากรสาขาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๑.๖ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙
๔.๑.๗ รายงานการเข้าอบรมสัมมนาสาขาการจัดการเชิงพุทธประจำปี ๒๕๕๙
๔.๑.๘ คู่มือการปฎิบัติงานสาขาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๑.๙ แบบประเมินความพึ่งพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี๒๕๕๙
๔.๑.๑ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๕๙ พระครูโกศาสนวงศ์
๔.๑.๑ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๕๙ นายคุณวัฒน์ ดวงมณี
๔.๑.๑ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๕๙ นายเกษม ประอาง
๔.๑.๑๓ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๕๙  ดร.ฐานิดา มั่นคง
๔.๑.๑ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๕๙ นายธยายุส ขอเจริญ
๔.๑.๑ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
๔.๒.๑ แฟ้มผลงานอาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔.๒.๒ แบบประวัติอาจารย์เกษม แบบประวัติอาจารย์ธยายุส ขอเจริญ ประวัติอาจารย์คุณวัฒน์ ประวัติอาจารย์ดร.ฐานิดา ประวัติอาจารย์พระครูโกศลศาสนวงศ์
๔.๓.๑ รายงานการประเมินอาจารย์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๒๕๕๘
๔.๓.๒ รายงานการประเมินอาจารย์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๒๕๕๙
 ๔.๓.๓  แบบประเมินความพึ่งพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี๒๕๕๙

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๕.๑-๑ มคอ.๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๑-๒ มติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๕.๑-๓ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๕.๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๕.๒-๒ รายงานการประชุมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษปี ๒๕๕๙
๕.๒-๓ ตารางสอนปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๒-๔ มคอ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๒-๕ มคอ.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๒-๖ ปฏิทินปฏิบัติงาน สาขาการจัดการเชิงพุทธ ๒๕๕๙
๕.๒-๗ รายงานผลการบูรณาการรายวิชาประจำปี ๒๕๕๙
๕.๓-๑ มคอ.๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๕.๓-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
๕.๓.๓ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๓.๔ รายงานผลประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๔-๑ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙
๕.๔-๒ รายงานการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๔-๓ รายงานการเข้าอบรมสัมมนาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๔-๔ รายงานการทวนผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๔-๕ รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๔-๖ วิจัยประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๔-๗ มคอ.7-การจัดการเชิงพุทธ ๒๕๕๙

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๖.๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   หลักสูตร ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๖.๑-๒ รายงานการประชุมผู้บริหาร  คณาจารย์    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๖.๑.๓ ทำเนียบสิ่งสนับสนุนการศึกษาสาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
๖.๑.๔ รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต-ต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ 2560
๖.๑.๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนานิสิต

 

Close
Close