มคอ.๓ ปี ๔ เทอม ๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ.๓ วิจัยเพื่อการจัดการ ๑ 258 KB 50
pdf ๒ มคอ.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 341 KB 40
pdf ๓ มคอ.๓ ศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 266 KB 39
pdf ๔ มคอ.๓-การจัดการเชิงกลยุทธ์ 268 KB 103
pdf ๕ มคอ.๓-การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 316 KB 40
pdf ๖ มคอ ๓ พุทธวิธีการบริหาร 254 KB 98
pdf ๗ มคอ.๓ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ 238 KB 37
pdf ๘ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 238 KB 43
pdf ๙ มคอ.๓ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ 243 KB 50
pdf ๑๐ มคอ.๓ การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม 255 KB 49
pdf ๑๑ มคอ.๓ ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 257 KB 33
pdf ๑๒ มคอ.๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 223 KB 48
pdf ๑๓ มคอ.๓ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ 276 KB 108
pdf ๑๔ มคอ ๓ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ 215 KB 221
pdf ๑๕ มคอ.๓ ๔๐๖-๓๑๑-การจัดการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 268 KB 94
pdf ๑๖ มคอ.๓ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 276 KB 49
pdf ๑๗ มคอ.๓-ภาวะผู็นำทางการจัดการฯ 272 KB 37
Close
Close