วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

มคอ.๓ ปี ๔ เทอม ๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ.๓ วิจัยเพื่อการจัดการ ๑ 258 KB 32
pdf ๒ มคอ.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 341 KB 24
pdf ๓ มคอ.๓ ศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 266 KB 24
pdf ๔ มคอ.๓-การจัดการเชิงกลยุทธ์ 268 KB 83
pdf ๕ มคอ.๓-การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 316 KB 30
pdf ๖ มคอ ๓ พุทธวิธีการบริหาร 254 KB 86
pdf ๗ มคอ.๓ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ 238 KB 24
pdf ๘ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 238 KB 34
pdf ๙ มคอ.๓ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ 243 KB 37
pdf ๑๐ มคอ.๓ การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม 255 KB 40
pdf ๑๑ มคอ.๓ ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 257 KB 24
pdf ๑๒ มคอ.๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 223 KB 36
pdf ๑๓ มคอ.๓ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ 276 KB 55
pdf ๑๔ มคอ ๓ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ 215 KB 183
pdf ๑๕ มคอ.๓ ๔๐๖-๓๑๑-การจัดการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 268 KB 79
pdf ๑๖ มคอ.๓ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 276 KB 42
pdf ๑๗ มคอ.๓-ภาวะผู็นำทางการจัดการฯ 272 KB 25