วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด

มคอ.๓ ปี ๔ เทอม ๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ.๓ วิจัยเพื่อการจัดการ ๑ 258 KB 30
pdf ๒ มคอ.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 341 KB 22
pdf ๓ มคอ.๓ ศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ 266 KB 22
pdf ๔ มคอ.๓-การจัดการเชิงกลยุทธ์ 268 KB 70
pdf ๕ มคอ.๓-การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 316 KB 26
pdf ๖ มคอ ๓ พุทธวิธีการบริหาร 254 KB 79
pdf ๗ มคอ.๓ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ 238 KB 18
pdf ๘ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 238 KB 31
pdf ๙ มคอ.๓ การวิจัยเพื่อการจัดการ ๒ 243 KB 35
pdf ๑๐ มคอ.๓ การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม 255 KB 38
pdf ๑๑ มคอ.๓ ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 257 KB 22
pdf ๑๒ มคอ.๓ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 223 KB 33
pdf ๑๓ มคอ.๓ การจัดการงานสารบรรณและธุรการ 276 KB 47
pdf ๑๔ มคอ ๓ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ 215 KB 162
pdf ๑๕ มคอ.๓ ๔๐๖-๓๑๑-การจัดการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 268 KB 69
pdf ๑๖ มคอ.๓ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 276 KB 38
pdf ๑๗ มคอ.๓-ภาวะผู็นำทางการจัดการฯ 272 KB 22