มคอ.๓ ปี ๓ เทอม ๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ.๓ -การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 227 KB 53
pdf ๒ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 255 KB 50
pdf ๓ มคอ.๓ -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พระครูศรีวัฒนเมธี 289 KB 63
pdf ๔ มคอ.๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 258 KB 74
pdf ๕ มคอ.๓ การบริหารจัดการงบประมาณ 337 KB 65
pdf ๖ มคอ.๓ กฏหมายสำหรับพระสงฆ์ 295 KB 46
pdf ๗ มคอ.๓ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 269 KB 360
pdf ๘ มคอ.๓ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 245 KB 55
pdf ๙ มคอ.๓-การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ 251 KB 151
pdf ๑๐ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 280 KB 46
pdf ๑๑ มคอ.๓- การจัดการเงินและทรัพย์สิน 252 KB 64
pdf ๑๒ มคอ.๓- การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 260 KB 129
pdf ๑๓ มคอ-๓-การสังคมสงเคราะฆ์แนวพุทธ 265 KB 81
pdf ๑๔ มคอ.๓ หลักการฝึกอบรมและการจัดการ 240 KB 93
pdf ๑๕ มคอ.๓--องค์การและการจัดการ 254 KB 85
pdf ๑๖ มคอ.3-การจัดการสาธารณูปการ 400 KB 49
Close
Close