มคอ.๓ ปี ๓ เทอม ๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ.๓ -การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 227 KB 32
pdf ๒ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 255 KB 39
pdf ๓ มคอ.๓ -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พระครูศรีวัฒนเมธี 289 KB 48
pdf ๔ มคอ.๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 258 KB 34
pdf ๕ มคอ.๓ การบริหารจัดการงบประมาณ 337 KB 48
pdf ๖ มคอ.๓ กฏหมายสำหรับพระสงฆ์ 295 KB 30
pdf ๗ มคอ.๓ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 269 KB 293
pdf ๘ มคอ.๓ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 245 KB 43
pdf ๙ มคอ.๓-การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ 251 KB 91
pdf ๑๐ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 280 KB 35
pdf ๑๑ มคอ.๓- การจัดการเงินและทรัพย์สิน 252 KB 54
pdf ๑๒ มคอ.๓- การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 260 KB 86
pdf ๑๓ มคอ-๓-การสังคมสงเคราะฆ์แนวพุทธ 265 KB 67
pdf ๑๔ มคอ.๓ หลักการฝึกอบรมและการจัดการ 240 KB 76
pdf ๑๕ มคอ.๓--องค์การและการจัดการ 254 KB 75
pdf ๑๖ มคอ.3-การจัดการสาธารณูปการ 400 KB 31
Close
Close