มคอ.๕ ปี ๓

Attachments

File Description File size Downloads
pdf มคอ .5 การวางแผนและการควบคุมบริหาร 201 KB 45
pdf มคอ .5 องค์การและการจัดการ 229 KB 51
pdf มคอ.5 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 229 KB 48
pdf มคอ5-กฏหมายสำหรับพระสงฆ์ 243 KB 40
pdf มคอ5-การบริหารงบประมาณ 239 KB 26
pdf มคอ5ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 223 KB 45
pdf มคอ5ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา - Copy 181 KB 20
pdf วิชาการจัดการสาธารณูปการ มคอ. 5 187 KB 31
pdf 001มคอ-5-การจัดการการเงินและทรัพย์สิน 201 KB 33
pdf มคอ 5 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 242 KB 37
pdf มคอ 5(๑๐) หลักการฝึกอบรม 188 KB 15
pdf มคอ.5 (๕)การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 188 KB 16
pdf มคอ.5 การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ 231 KB 20
pdf มคอ.5-การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 227 KB 45
pdf มคอ.-5-วิชา-การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 179 KB 27
pdf มคอ5 (๑๑) การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 207 KB 34
Close
Close