มคอ.๕ ปี ๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๐๐๑ มคอ.5วรรณคดีบาลี 226 KB 20
pdf ๐๒ มคอ.5 กฏหมายทั่วไป 229 KB 21
pdf 6มคอ 5 วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น 224 KB 20
pdf 8มคอ5 งานวิจัยและวรรณกรรม ปี ๒-1-57 242 KB 14
pdf 9มคอ 5 วิชาสถิติและงานวิจัย 246 KB 13
pdf มคอ 5 บาลีเสริม 7-9 248 KB 13
pdf มคอ 5ธรรมภาคปฏิบัติ๓ปฏิบัติ ๑ 207 KB 14
pdf มคอ. 5 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 248 KB 12
pdf มคอ.5 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 226 KB 15
pdf มคอ.5-พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 241 KB 15
pdf 01มคอ 5 วิชามนุษย์กับสังคม 225 KB 14
pdf 04มคอ5-พระอภิธรรมปิฎก-ป_๑1 242 KB 14
pdf ๐๗ มคอ 5 สันสกฤตเบื้องต้น 207 KB 13
pdf มคอ 5 แต่งแปลบาลี 221 KB 14
pdf มคอ 5 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 224 KB 13
pdf มคอ 5 บาลีเสริม10 230 KB 14
pdf มคอ ๕ บาลีเสริม11 211 KB 13
pdf มคอ ๕ บาลีเสริม12 232 KB 11
pdf มคอ 5 ภาษากับการสื่อสาร 207 KB 11
pdf มคอ.5 ธรรมนิเทศ 222 KB 10
Close
Close