วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด

มคอ.๕ ปี ๑

Attachments

File Description File size Downloads
pdf 01มคอ 5 วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นพระ 206 KB 6
pdf 05มคอ5 ประวัติพระพุทธศาสนา 180 KB 6
pdf 08มคอ 5 วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา - Copy 220 KB 5
pdf มคอ 5 บาลีไวยากรณ์ 220 KB 6
pdf มคอ 5เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 206 KB 5
pdf มคอ 5บาลีเสริม 1-3 220 KB 4
pdf มคอ 5วัฒนธรรมไทย 204 KB 4
pdf มคอ. 5ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 233 KB 7
pdf มคอ.5 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 185 KB 7
pdf วิชาพระไตรปิฎกศึกษา มคอ. 5 สาขาการจัดการเชิงพุทธ 242 KB 7
pdf 02มคอ 5 วิชาปรัชญาเบื้องต้น 199 KB 5
pdf ๒-มคอ5-รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย (1) 250 KB 4
pdf ๖ มคอ 5 รายวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น บรรพชิต ปี ๑ 181 KB 5
pdf 7มคอ 5 วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 228 KB 4
pdf การจัดการ มคอ 5 ศาสนาทั่วไป 212 KB 4
pdf มคอ 5 วิชา -ธรรมปฏิบัติ ๒ 189 KB 5
pdf มคอ 5บาลีเสริม4 219 KB 14
pdf มคอ 5บาลีเสริม5 201 KB 4
pdf มคอ 5บาลีเสริม6 199 KB 4
pdf มคอ 5พระสุตตันตปิฎก 257 KB 5
pdf มคอ 5ภาษาอังกฤษชั้นสูง 222 KB 4
pdf มคอ5-พระวินัย-ปิฎก_๑ 239 KB 4