มคอ.๕ ปี ๑

Attachments

File Description File size Downloads
pdf 01มคอ 5 วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นพระ 206 KB 24
pdf 05มคอ5 ประวัติพระพุทธศาสนา 180 KB 23
pdf 08มคอ 5 วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา - Copy 220 KB 19
pdf มคอ 5 บาลีไวยากรณ์ 220 KB 18
pdf มคอ 5เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 206 KB 17
pdf มคอ 5บาลีเสริม 1-3 220 KB 15
pdf มคอ 5วัฒนธรรมไทย 204 KB 14
pdf มคอ. 5ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 233 KB 21
pdf มคอ.5 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 185 KB 18
pdf วิชาพระไตรปิฎกศึกษา มคอ. 5 สาขาการจัดการเชิงพุทธ 242 KB 20
pdf 02มคอ 5 วิชาปรัชญาเบื้องต้น 199 KB 17
pdf ๒-มคอ5-รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย (1) 250 KB 15
pdf ๖ มคอ 5 รายวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น บรรพชิต ปี ๑ 181 KB 15
pdf 7มคอ 5 วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 228 KB 18
pdf การจัดการ มคอ 5 ศาสนาทั่วไป 212 KB 15
pdf มคอ 5 วิชา -ธรรมปฏิบัติ ๒ 189 KB 16
pdf มคอ 5บาลีเสริม4 219 KB 24
pdf มคอ 5บาลีเสริม5 201 KB 36
pdf มคอ 5บาลีเสริม6 199 KB 12
pdf มคอ 5พระสุตตันตปิฎก 257 KB 14
pdf มคอ 5ภาษาอังกฤษชั้นสูง 222 KB 14
pdf มคอ5-พระวินัย-ปิฎก_๑ 239 KB 23
Close
Close