วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

มคอ.๕ ปี ๑

Attachments

File Description File size Downloads
pdf 01มคอ 5 วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นพระ 206 KB 8
pdf 05มคอ5 ประวัติพระพุทธศาสนา 180 KB 9
pdf 08มคอ 5 วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา - Copy 220 KB 8
pdf มคอ 5 บาลีไวยากรณ์ 220 KB 9
pdf มคอ 5เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 206 KB 7
pdf มคอ 5บาลีเสริม 1-3 220 KB 7
pdf มคอ 5วัฒนธรรมไทย 204 KB 6
pdf มคอ. 5ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 233 KB 11
pdf มคอ.5 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 185 KB 10
pdf วิชาพระไตรปิฎกศึกษา มคอ. 5 สาขาการจัดการเชิงพุทธ 242 KB 10
pdf 02มคอ 5 วิชาปรัชญาเบื้องต้น 199 KB 9
pdf ๒-มคอ5-รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย (1) 250 KB 7
pdf ๖ มคอ 5 รายวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น บรรพชิต ปี ๑ 181 KB 7
pdf 7มคอ 5 วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 228 KB 9
pdf การจัดการ มคอ 5 ศาสนาทั่วไป 212 KB 6
pdf มคอ 5 วิชา -ธรรมปฏิบัติ ๒ 189 KB 9
pdf มคอ 5บาลีเสริม4 219 KB 16
pdf มคอ 5บาลีเสริม5 201 KB 29
pdf มคอ 5บาลีเสริม6 199 KB 6
pdf มคอ 5พระสุตตันตปิฎก 257 KB 8
pdf มคอ 5ภาษาอังกฤษชั้นสูง 222 KB 7
pdf มคอ5-พระวินัย-ปิฎก_๑ 239 KB 10