มคอ.๓ ปี ๒ เทอม ๑-๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๑ มคอ ๓ บาลีเสริม ๗ 140 KB 31
pdf ๒ มคอ ๓ บาลีเสริม ๘ 126 KB 56
pdf ๓ มคอ ๓ บาลีเสริม ๙ 148 KB 32
pdf ๔ มคอ.๓ การปกครองคณะสงฆ์ไทย 186 KB 26
pdf ๕ มคอ.๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 200 KB 28
pdf ๖ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 271 KB 28
pdf ๗ มคอ.๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 166 KB 40
pdf ๘ มคอ.๓ วรรณคดีบาลี 167 KB 31
pdf ๙ มคอ.๓ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 222 KB 28
pdf ๑๐ มคอ.๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 204 KB 36
pdf ๑๑ มคอ.๓ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 163 KB 32
pdf ๑๒ มคอ.๓ มนุษย์กับสังคม 197 KB 39
pdf ๑๓ มคอ.๓ อภิธรรมปิฎก 193 KB 33
pdf ๑๔ มคอ.๓ กฏหมายทั่วไป 227 KB 28
pdf ๑๕ มคอ.๓ แต่งแปลบาลี 219 KB 58
pdf ๑๖ มคอ.๓ ธรรมนิเทศ 195 KB 35
pdf ๑๗ มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 224 KB 30
pdf ๑๘ มคอ.๓ ภาษากับการสื่อสาร 170 KB 28
pdf ๑๙ มคอ.๓ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น 251 KB 38
pdf ๒๐ มคอ-๓-บาลีเสริม ๑๐ 155 KB 27
pdf ๒๑ มคอ-๓-บาลีเสริม ๑๑ 157 KB 30
pdf ๒๒ มคอ-๓-บาลีเสริม ๑๒ 161 KB 30
Close
Close