มอค.๕ ปี ๔

Attachments

File Description File size Downloads
pdf มคอ ๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 295 KB 22
pdf มคอ ๕ การจัดการงานสารบรรณและธุระการ 302 KB 19
pdf มคอ ๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 267 KB 19
pdf มคอ ๕ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 236 KB 15
pdf มคอ ๕ การบริหารชุมชนและสิงแวดล้อม 230 KB 11
pdf มคอ ๕ การวิจัย ๑ 297 KB 17
pdf มคอ ๕ การวิจัย ๒ 280 KB 18
pdf มคอ ๕ การศึกษาอิสรทางการจัดการ 297 KB 31
pdf มคอ ๕ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ 240 KB 12
pdf มคอ ๕ ความรู้เบื้องต้นเกี้ยวกับการบริหารจัดการ 227 KB 15
pdf มคอ ๕ ธรรมภาคปฎิบัติ ๗ 243 KB 16
pdf มคอ ๕ พุทธวิทีการบริหาร 233 KB 19
pdf มคอ ๕ ภาวะผู้นำทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 283 KB 16
pdf มคอ ๕ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ 319 KB 19
pdf มคอ ๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 261 KB 18
pdf มคอ ๕ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 293 KB 17
Close
Close