วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
ข่าวล่าสุด

มอค.๕ ปี ๔

Attachments

File Description File size Downloads
pdf มคอ ๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน 295 KB 8
pdf มคอ ๕ การจัดการงานสารบรรณและธุระการ 302 KB 6
pdf มคอ ๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 267 KB 6
pdf มคอ ๕ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา 236 KB 7
pdf มคอ ๕ การบริหารชุมชนและสิงแวดล้อม 230 KB 4
pdf มคอ ๕ การวิจัย ๑ 297 KB 8
pdf มคอ ๕ การวิจัย ๒ 280 KB 8
pdf มคอ ๕ การศึกษาอิสรทางการจัดการ 297 KB 17
pdf มคอ ๕ การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์ 240 KB 4
pdf มคอ ๕ ความรู้เบื้องต้นเกี้ยวกับการบริหารจัดการ 227 KB 4
pdf มคอ ๕ ธรรมภาคปฎิบัติ ๗ 243 KB 4
pdf มคอ ๕ พุทธวิทีการบริหาร 233 KB 4
pdf มคอ ๕ ภาวะผู้นำทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 283 KB 4
pdf มคอ ๕ ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ 319 KB 7
pdf มคอ ๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 261 KB 10
pdf มคอ ๕ สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ 293 KB 6