มคอ.๕ ปี ๓

Attachments

File Description File size Downloads
pdf มคอ.5-๕การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 311 KB 8
pdf มคอ.5-การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 259 KB 11
pdf มคอ.5-การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ 346 KB 6
pdf มคอ-.5-การวางแผนและการควบคุมบริหาร 255 KB 8
pdf มคอ.5-ธรรมะภาคปฏิบัติ-5 287 KB 9
pdf มคอ.-5-วิชา-การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ 337 KB 8
pdf มคอ-.5-องค์การและการจัดการ 284 KB 8
pdf มคอ-5๑๐-หลักการฝึกอบรม 208 KB 5
pdf มคอ5-๑๑-การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 293 KB 6
pdf มคอ5-กฏหมายสำหรับพระสงฆ์ 246 KB 7
pdf มคอ5-การบริหารงบประมาณ 236 KB 5
pdf มคอ5ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 253 KB 8
pdf มคอ5ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา-Copy 281 KB 6
pdf มคอ-5-ธรรมะภาคปฏิบัติ-๖ 271 KB 9
pdf วิชาการจัดการสาธารณูปการ-มคอ.-5 287 KB 14
Close
Close