มคอ.๕ ปี ๑

Attachments

File Description File size Downloads
pdf 01มคอ 5 วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นพระ 252 KB 14
pdf 05มคอ5 ประวัติพระพุทธศาสนา 219 KB 8
pdf 08มคอ 5 วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา - Copy 264 KB 7
pdf การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา บาลี ๑๐๑ 228 KB 9
pdf การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา บาลี ๑๐๒ 310 KB 5
pdf การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา บาลี ๑๐๓ 310 KB 9
pdf มคอ 5 บาลีไวยากรณ์ 228 KB 10
pdf มคอ 5เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 226 KB 9
pdf มคอ 5วัฒนธรรมไทย 249 KB 7
pdf มคอ. 5ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 263 KB 8
pdf มคอ.5 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 267 KB 5
pdf วิชาพระไตรปิฎกศึกษา มคอ. 5 สาขาการจัดการเชิงพุทธ 264 KB 10
pdf ๐๒ มคอ.5 กฏหมายทั่วไป 290 KB 9
pdf 02มคอ 5 วิชาปรัชญาเบื้องต้น 250 KB 7
pdf ๒-มคอ5-รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย (1) 312 KB 12
pdf 6มคอ 5 วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น 262 KB 12
pdf 7มคอ 5 วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 270 KB 7
pdf การจัดการ มคอ 5 ศาสนาทั่วไป 332 KB 7
pdf มคอ 5 แต่งแปลบาลี 243 KB 7
pdf มคอ 5 วิชา -ธรรมปฏิบัติ ๒ 275 KB 6
pdf มคอ 5บาลีเสริม4 224 KB 10
pdf มคอ 5บาลีเสริม5 224 KB 7
pdf มคอ 5บาลีเสริม6 298 KB 6
pdf มคอ 5พระสุตตันตปิฎก 358 KB 6
pdf มคอ 5ภาษาอังกฤษชั้นสูง 245 KB 6
pdf มคอ5-พระวินัย-ปิฎก_๑ 232 KB 16
Close
Close