มคอ.๕ ปี ๑

Attachments

File Description File size Downloads
pdf 01มคอ 5 วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นพระ 252 KB 23
pdf 05มคอ5 ประวัติพระพุทธศาสนา 219 KB 20
pdf 08มคอ 5 วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา - Copy 264 KB 14
pdf การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา บาลี ๑๐๑ 228 KB 14
pdf การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา บาลี ๑๐๒ 310 KB 10
pdf การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา บาลี ๑๐๓ 310 KB 14
pdf มคอ 5 บาลีไวยากรณ์ 228 KB 15
pdf มคอ 5เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 226 KB 15
pdf มคอ 5วัฒนธรรมไทย 249 KB 12
pdf มคอ. 5ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 263 KB 15
pdf มคอ.5 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 267 KB 11
pdf วิชาพระไตรปิฎกศึกษา มคอ. 5 สาขาการจัดการเชิงพุทธ 264 KB 15
pdf ๐๒ มคอ.5 กฏหมายทั่วไป 290 KB 14
pdf 02มคอ 5 วิชาปรัชญาเบื้องต้น 250 KB 12
pdf ๒-มคอ5-รายวิชาการเมืองกับการปกครองของไทย (1) 312 KB 17
pdf 6มคอ 5 วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น 262 KB 18
pdf 7มคอ 5 วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 270 KB 15
pdf การจัดการ มคอ 5 ศาสนาทั่วไป 332 KB 12
pdf มคอ 5 แต่งแปลบาลี 243 KB 12
pdf มคอ 5 วิชา -ธรรมปฏิบัติ ๒ 275 KB 10
pdf มคอ 5บาลีเสริม4 224 KB 15
pdf มคอ 5บาลีเสริม5 224 KB 12
pdf มคอ 5บาลีเสริม6 298 KB 11
pdf มคอ 5พระสุตตันตปิฎก 358 KB 12
pdf มคอ 5ภาษาอังกฤษชั้นสูง 245 KB 12
pdf มคอ5-พระวินัย-ปิฎก_๑ 232 KB 23
Close
Close