สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐

๔.๑.๑๐

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๑.๑.๑-๑ คำสั่งจ้างอาจารย์ประจำหลักสุตร ( อธิการบดีลงนาม)
๑.๑.๑-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ที่ลงนามโดยผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นครั้งๆ หรือ หลักฐานแสดงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญาจ้าง
๑.๑.๑-๓  สัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร (ผู้ช่วยอธิการบดีลงนาม)
๑.๑.๑-๔  คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑.๑.๑-๕ ตารางสอนที่อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๑.๑-๖ สลิปเงินเดือน
๑.๑.๑-๗ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร( เอกสาร สมอ.๐๘ )
๑.๑.๑-๘ แฟ้มประวัติอาจารย์
๑.๑.๑-๙ ตารางบรรยายภาคเรียนที่ ๑-๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๒.๑-๑ รายงานผลการแบบประเมินความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๑-๒ แบบประเมินความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๑-๓ สารสนเทศบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒.๑-๔ สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐
๒.๒-๑ สารสนเทศข้อมูลนิสิต ฝ่ายทะเบียน และวัดผล
๒.๒-๒ รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
๒.๒-๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
๒.๒-๔ รายงานผลแบบสำรวจการปฎิบัติหน้าที่สนองคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต
๒.๒-๕ แบบประเมินสำรวจการปฎิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๓.๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓.๑-๒ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนะแนวศึกษาต่อปี๒๕๖๐
๓.๑.๓ สถิตินิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๓.๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
๓.๑.๕ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๑.๖ แผ่นพับรับสมัครนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๑.๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๑.๘ ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ต่อปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๑.๙ สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๑.๑๐ รายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ๒๕๖๐
๓.๑.๑๑ รายงานแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนิสิต และกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๓.๑.๑๒ รายงานแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนิสิตเข้าศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๓.๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี ๒๕๕๙
๓.๒-๒ รายงานการประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐
๓.๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐
๓.๒.๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการจัดการฯ
๓.๒.๕ คู่มือนิสิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๐
๓.๒.๖ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓.๒.๗ รายงานผลการดำเนินงาน ปี๒๕๖๐
๓.๒.๘ รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต
๓.๓-๑ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรฯ
๓.๓-๒ รายงานความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรฯ
๓.๓-๓ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อหลักสูตรฯ
๓.๓-๔ รายงานความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อหลักสูตรฯ
๓.๓-๕ สารสนเทศนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๐

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๔.๑-๑ รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๒๕๕๙
๔.๑-๒ ประกาศสอบคัดเลือกบุคลากร
๔.๑.๓ คำสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาลัย
๔.๑.๔ แผนพัฒนาบุคลากรสาขาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๑.๕ แผนบริหารบุคลากรสาขาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๑.๖ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐
๔.๑.๗ รายงานการเข้าอบรมสัมมนาสาขาการจัดการเชิงพุทธประจำปี ๒๕๖๐
๔.๑.๘ คู่มือการปฎิบัติงานสาขาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๑.๙ แบบประเมินความพึ่งพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี๒๕๖๐
๔.๑.๑๐ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๖๐ พระครูโกศาสนวงศ์
๔.๑.๑๑ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๖๐ นายคุณวัฒน์ ดวงมณี
๔.๑.๑๒ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๖๐ พระธงชัย ขนฺติธโร
๔.๑.๑๓ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๖๐  ดร.ฐานิดา มั่นคง
๔.๑.๑๔ รายงานการพัฒนาตนเองปี ๒๕๖๐ นายธยายุส ขอเจริญ
๔.๑.๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
๔.๒.๑ แฟ้มผลงานอาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๒.๒ แบบประวัติอาจารย์พระธงชัย ขนฺติธโร แบบประวัติอาจารย์ธยายุส ขอเจริญ ประวัติอาจารย์คุณวัฒน์ ดวงมณี ประวัติอาจารย์ดร.ฐานิดา มั่นคง ประวัติอาจารย์พระครูโกศลศาสนวงศ์
๔.๓.๑ รายงานการประเมินอาจารย์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๒๕๕๘
๔.๓.๒ รายงานการประเมินอาจารย์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๒๕๕๙
๔.๓.๓ รายงานผลประเมินอาจารย์คุณวัฒน์ ดวงมณี รายงานผลประเมินอาจารย์ธยายุส ขอเจริญ รายงานผลประเมินอาจารย์พระครูโกศลศาสนวงศ์ รายงานผลประเมินอาจารย์พระธงชัย ขนฺติธโร

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๕.๑-๑ มคอ.๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๑-๒ มติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๕.๑-๓ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๕.๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๕.๒-๒ รายงานการประชุมวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษปี ๒๕๖๐
๕.๒-๓ ตารางสอนปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๒-๔ มคอ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๒-๕ มคอ.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๒-๖ ปฏิทินปฏิบัติงาน สาขาการจัดการเชิงพุทธ ๒๕๖๐
๕.๒-๗ รายงานผลการบูรณาการรายวิชาประจำปี ๒๕๖๐
๕.๓-๑ มคอ.๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๕.๓-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
๕.๓.๓ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๓.๔ รายงานผลประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๔-๑ แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษระยะที่-12-2560-2564-1
๕.๔-๒ รายงานการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๔-๓ รายงานการเข้าอบรมสัมมนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๔-๔ รายงานการทวนผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕.๔-๕ รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๔-๖ วิจัยประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔.๔-๗ มคอ.7-การจัดการเชิงพุทธ ๒๕๖๐

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๖.๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   หลักสูตร ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๖.๑-๒ รายงานการประชุมผู้บริหาร  คณาจารย์    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๖.๑.๓ ทำเนียบสิ่งสนับสนุนการศึกษาสาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
๖.๑.๔ รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต-ต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนฯ
๖.๑.๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนานิสิต

 

Close
Close