วันเสาร์ , 19 มกราคม 2019
ข่าวล่าสุด

นที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ประชุมตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปีประเมิน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ #ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

นที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ประชุมตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปีประเมิน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ #ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ