วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่ ๔ ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมัยใหม่ ฟังบรรยายเรื่อง The education new in use ICT to Learning หรือ การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ โดย ได้รับเมตตาจากพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ วิทยากรโดย มานพ กองอุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในการนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ศาลาพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

11866365_824665534269720_395988359845559095_n