วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม งานประสาทปริญญาบัตรปี ๒๕๖๐ กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่เป็นตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์ในการจัดซุ้ม และร่วมพิธีที่วังน้อย กราบขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้ง ณ วิทยาลัยสงฆ์ ทำให้ภารกิจทุกด้านเรียบร้อยตามภารกิจ ทุกท่านคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษคะ กราบขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงานของมหาจุฬาฯ ที่ให้การดูแล และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และร่วมงานที่วังน้อย กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง

กิจกรรม งานประสาทปริญญาบัตรปี ๒๕๖๐ กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณ ... Read More »

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ ของวิทยาลัยสงฆ์ และรุ่นที่ ๖๓ ของมหาวิทยาลัย ในปีนี้วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๗๕ รูป/คน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดพิธีซ้อมรับปริ ... Read More »

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กราบขอบพระคุณ ผู้บริหารทุกส่วนงานของมหาจุฬาฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน กราบขอบพระคุณ พี่ๆ น้องๆ ชาวมหาจุฬาทุกท่านที่ลงมาช่วยเตรียมงาน และให้ข้อแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดงาน ขอบคุณบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษทุกท่านในการร่วมพลังจัดงานครั้งนี้ งานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใด ในนามคณะผู้จัดงานกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่ ... Read More »

สุดยอดกับการนำเสนอ Mind Map ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่9 ระดับชาติ ครั้งที่ 1 กับรางวัลชนะเลิศ ขอบคุณนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ทุ่มเทกับงานในครั้งนี้ กับสโลแกนที่ว่าสาขาคุณภาพ ยื่นยันได้ด้วยผลงาน

สุดยอดกับการนำเสนอ Mind Map ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ... Read More »

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผอ.ฝ่ายบริหาร เบิกตัวนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น เข้ารับรางวัล ในการนี้ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง อาจารย์ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ 2-3 เมษายน 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..ยิ่งใหญ่อลังการ จากนั้น ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี พระร ... Read More »

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป ที่จบม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อสอบถามที่ มจร ศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ ... Read More »

มุทิตาสักการะ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ( สิทธานต์ สิทฺธิวโร ) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าคณะอำเภอพยุห์ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

Read More »