Sunday , 25 June 2017
ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

14051837_773413546135170_7767741565065266543_n

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  โดยมี ดร.ฐานิดา มั้นคง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา ๔ รูป/คน คือ พระครูโกศลศาสนวงศ์ นายธยายุส ขอเจริญ นายคุณวัฒน์ ดวงมณี และนายเกษมประอาง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการประกันคุณภาพในรอบปี ๒๕๕๙ รวมทั้งการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการระหว่างรายวิชา Read More »

ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

13100723_721616064648252_4254764856663944909_n

   วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี ดร.ฐานิดา มั่นคง(ประธานบริหารหลักสูตร) เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องพระเทพวรมุนี (๑๐๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ Read More »

ประชุมคัดเลือกข้อสอบปลายภาค ๒/๒๕๕๘

12821552_695543043922221_5334407270697315408_n

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการเชิงพุทธ ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อพิจารณา และคัดเลือกข้อสอบปลายภาค ก่อนนำส่งสำนักวิชาการเพื่อจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ Read More »

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร

1618671_676758575800668_2192877909871752531_n

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อทบทวนการทำงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และสรุปงานที่ดำเนินการไปแล้ว ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ‪ Read More »

ประชุมอาจารย์ประจำสาขา

12472377_672919056184620_1814588828351551650_n

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. หารือร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในการนำนิสิตลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการวิจัยทางการจัดการ บูรณาการร่วมกับวิชา ภาวะผู้นำทางการบริหารจัดการ และ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ วัดน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ Read More »

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์เสริมหลักสูตรครั้งที่ ๔

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ณ  อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี(วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วัน อังคาร ที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป Read More »

ศึกษาดูงาน

11041065_829409480461992_3914789582914138322_n

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นำโดย พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงาน ณ มจร วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชรัตนาลงกรณ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานเป็นอย่างดี และแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในงานประกันคุณภาพการศึกษา Read More »

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

11866365_824665534269720_395988359845559095_n

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่ ๔ ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมัยใหม่ ฟังบรรยายเรื่อง The education new in use ICT to Learning หรือ การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ โดย ได้รับเมตตาจากพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ วิทยากรโดย มานพ กองอุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในการนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ศาลาพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »