Saturday , 24 June 2017

ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์เสริมหลักสูตรครั้งที่ ๔

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ณ  อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี(วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วัน อังคาร ที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป Read More »

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต

11745842_815739555162318_6100064905118520673_n

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เบอร์ ๑ พระครูอินทวีรานุยุต (กลุ่มเพื่อ มจร) ได้ ๑๖๖ คะแนน , เบอร์ ๒ พระอาทิตย์ ปุณฺณรตนโน (กลุ่มเพื่อธรรม) ได้ ๖๗ คะแแน , เบอร์ ๓ พระอธิการอนุวัฒน์ ฐานธมฺโม (กลุ่มสามัคคีคือพลังเพื่อมุ่งหวังสู่ความสำเร็จ) ได้ ๔๐ คะแนน ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระอุดมปัญญาภรณ์ (รองผู้อำนวยการฯ) เป็นประธานในการปิดหีบและนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่ ประธานสภาฯ และผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 3 ทีม เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไป Read More »

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหา มหาราชินี”

11846669_824647704271503_5923339654499915893_n

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหา มหาราชินี” โดย ได้รับเมตตาจากพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ , มีพระครูสุตภัทราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กล่าวรายงาน , นายนคร ทองปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนเข่าร่วมโครงการ Read More »

วันไหว้ครูและวันบูรพาจารย์

11060892_822032704533003_3954219744012992521_n

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการไหว้ครูและวันบูรพาจารย์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มีพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ,พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ทุกชั้นปี ได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »